SAFETY + SOLUTION = SAFOLUTION
"TOTAL PARKING MANAGEMENT SOLUTION"
SAFO - HOME PRODUCTS SOLUTIONS SERVICES CONTACT US ABOUT US
SAFOLUTION PACKAGES

GATE COMMUNITY MANAGEMENT

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะเข้า - ออกหมู่บ้าน
  • สามารถตรวจสอบประวัติรถเข้าออก
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • ลดปัญหาการโจรกรรมภายในหมู่บ้าน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายได้ค่าส่วนกลาง
  • มีระบบรายงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์

PARKING LOT MANAGEMENT

ระบบคำนวณค่าจอดรถอัตโนมัติ
  • ยกระดับการบริหารรายได้ค่าจอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มความรวดเร็วในการทำรายการ
  • ลดปัญหาการทุจริต
  • ลดความผิดพลาดจากการคิดคำนวณ
  • เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า อาคาร สำนักงาน โรงแรม เป็นต้น

PARKING GUIDANCE SYSTEM

ระบบนำทางช่องจอดรถ
  • เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้แก่ผู้ขับขี่ในการเข้าจอดรถ
     ได้อย่างสะดวกสบาย
  • ประหยัดพลังงานและเวลาในการค้นหาที่จอดรถ
  • ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มมูลค่าบริเวณ
     ที่จอดรถ
  • ระบบบริหารจัดการลานจอดรถพร้อมการคำนวณ
     ค่าใช้จ่าย