SAFETY + SOLUTION = SAFOLUTION
"TOTAL PARKING MANAGEMENT SOLUTION"
SAFO - HOME PRODUCTS SOLUTIONS SERVICES CONTACT US ABOUT US
MAINTENANCE SERVICES (บริการงานบำรุงรักษาระบบ)

    การทำสัญญาบริการงานบำรุงรักษาระบบ นอกจากจะช่วยให้อุปกรณ์และระบบของท่านสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้ท่านได้รับบริการจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของการทำสัญญาบำรุงรักษาระบบ
- ลดอัตราการสึกหรอหรือความเสียหายของตัวอุปกรณ์และระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น
- การหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และระบบอย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานของบริษัทจะทำให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจต่อระบบมากยิ่งขึ้น
- ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ กรณีอุปกรณ์เสียหาย บริษัทมีอุปกรณ์ทดแทนสำรองนำไปเปลี่ยนให้ใช้งานได้ชั่วคราว